Αdamantios Greece

Nursery and Primary School

English version
Adamantios images

Ξένες Γλώσσες

 Διδασκαλία ξένων γλωσσών μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα

Διδασκόμενες γλώσσες

Νηπιαγωγείο

Διδασκαλία μιας γλώσσας – αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά σε όλους τους μαθητές (βασική προϋπόθεση για να δημιουργηθεί τμήμα είναι η επιλογή ίδιας γλώσσας από τουλάχιστον τρεις μαθητές)

Δημοτικό

Αγγλικά: σε όλους τους μαθητές του Δημοτικού.

Γαλλικά ή Γερμανικά: είναι προαιρετική επιλογή των γονέων αν τα παιδιά θ’ ακολουθήσουν πρόγραμμα γαλλικών ή γερμανικών σαν δεύτερη ισότιμη γλώσσα με τα αγγλικά, σε όλη την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (η αρχική επιλογή είναι δεσμευτική σε όλη τη διάρκεια των σπουδών).

Η δήλωση της γλώσσας που θα ακολουθήσει ο μαθητής (σύμφωνα με την επιθυμία του γονέα) γίνεται με την υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται στη Σχολή κατά την εγγραφή του παιδιού στο Νηπιαγωγείο ή στην Α΄ Δημοτικού.

 

Ώρες Διδασκαλίας

Για όλες τις γλώσσες το ωρολόγιο πρόγραμμα θα είναι:

Νηπιαγωγείο: τρεις φορές την εβδομάδα

Α΄, Β΄: τρεις εκπαιδευτικές ώρες εβδομαδιαίως

Γ΄: τέσσερις εκπαιδευτικές ώρες εβδομαδιαίως

Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄: πέντε εκπαιδευτικές ώρες εβδομαδιαίως

* Για τους μαθητές που μετεγγράφονται στη Σχολή από άλλα σχολεία, παρέχεται η δυνατότητα ομαλής ένταξης στα ξενόγλωσσα τμήματα με μέριμνα των εκπαιδευτικών.

 

Οργάνωση τμημάτων

Τα ξενόγλωσσα τμήματα οργανώνονται σε ολιγομελή τμήματα με βάση τα ελληνικά τμήματα.

Μέχρι την Δ’ τάξη τα τμήματα είναι μεικτά όσον αφορά το επίπεδο γνώσης.

Στην Ε’ τάξη, τα παιδιά τοποθετούνται σε ομοιογενή τμήματα.

Τα κριτήρια, βάσει των οποίων ανακατανέμονται οι μαθητές σε τμήματα, είναι τα ακόλουθα:

  • Οι γραπτές και προφορικές επιδόσεις της τάξης που ήδη φοίτησε ο μαθητής.
  • Η επιμέλεια και η συνέπεια που έχει επιδείξει κατά την διάρκεια της χρονιάς.
  • Κατατακτήρια εξέταση στο τέλος της Δ’ τάξης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την ανακατανομή των μαθητών σε ομοιογενή τμήματα αποσκοπούμε στην καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους και στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης τους.

 

Σύστημα αξιολόγησης

  • Στις Α΄ και Β΄ τάξεις τα ξενόγλωσσα τμήματα δίνουν περιγραφική εικόνα του μαθητή.
  • Στις Γ΄ και Δ΄ τάξεις, παράλληλα με την περιγραφική εικόνα, οι μαθητές αξιολογούνται με την αλφαβητική κλίμακα, όπως στα ελληνικά.
  • Στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις, παράλληλα με την περιγραφική εικόνα, οι μαθητές αξιολογούνται με την κλίμακα του 10, όπως στα ελληνικά.

 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Αγγλικά: Στη ΣΤ΄ τάξη τα παιδιά θα φθάνουν στο επίπεδο Α2.1, πιστοποιούμενο με τα Cambridge For Young Learners – Flyers. Αρκετοί μαθητές φθάνουν σε επίπεδο Α2.2, πιστοποιούμενο με το KET Cambridge.

Γαλλικά: Στη ΣΤ΄ τάξη τα παιδιά φθάνουν στο επίπεδο Α2 πιστοποιούμενο με το DELF A2 Prim.

Γερμανικά: Στη ΣΤ΄ τάξη τα παιδιά φθάνουν στο επίπεδο Α2 πιστοποιούμενο με τα Fit in Deutsch 2.

 

Λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες

  1. Ποικίλες Συνθετικές Εργασίες
  2. Παροχή υλικού με Διαδραστικό πίνακα (ιστορίες, τραγούδια, λογοτεχνία κ.ά.)
  3. Επαφή με την αγγλική, γαλλική και γερμανική κουλτούρα με θέματα σύμφωνα με τις εορταστικές τους εκδηλώσεις, τις κοινωνικές τους σχέσεις, τις διατροφικές συνήθειες κ.ά.
  4. Αλληλογραφία μέσω ταχυδρομείου με σχολεία του εξωτερικού.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις σελίδες των  Αγγλικών ,  Γαλλικών , Γερμανικών .