ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
English
A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky

Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο

Δικαιολογητικά εγγραφής στον Παιδικό Σταθμό

1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του παιδιού.

2. Βεβαίωση παιδιάτρου και φωτοτυπία από το βιβλιάριο υγείας του παιδιού (1η σελίδα και τη σελίδα εμβολίων).

Δικαιολογητικά εγγραφής στο Νηπιαγωγείο

1. Πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης

2. Φωτοτυπία από το βιβλιάριο υγείας του παιδιού (1η σελίδα και τη σελίδα εμβολίων).

 

Απαραίτητα Έγγραφα προς Συμπλήρωση

1. Καρτέλα Εγγραφής

2. Επιλογή Β' ξένης γλώσσας (Συμπληρώνεται μόνο από τους γονείς των Νηπίων.)

3. Δήλωση Παραλαβής

4. Αίτηση Χορήγησης Ειδικού Σήματος Ελευθέρας Εισόδου

5. Δήλωση Συμμετοχής σε Επισκέψεις εκτός Σχολείου

6. Δήλωση Συναίνεσης Προσωπικών Δεδομένων (Για να διαβάσετε τη σχετική ενημέρωση, πατήστε εδώ.)

7. Δήλωση Αποδοχής Εσωτερικού Κανονισμού της Σχολής (Για να διαβάσετε τον Εσωτερικό Κανονισμό, πατήστε εδώ.)

8. Δήλωση Διατήρησης Προσωπικών Στοιχείων Μαθητή (Για να διαβάσετε τη σχετική ενημέρωση, πατήστε εδώ.)

9. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Συμπληρώνεται μία φορά στο 1ο έτος φοίτησης, είτε στον Παιδικό Σταθμό είτε στο Νηπιαγωγείο.)