ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
English
A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky

Δημοτικό

Δικαιολογητικά Εγγραφής στην Α΄ Δημοτικού

1. Πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.

2. Φωτοτυπία από το βιβλιάριο υγείας του παιδιού (1η σελίδα και τη σελίδα εμβολίων)

3. Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου (Οι μαθητές που φοίτησαν στο Νηπιαγωγείο της Αδαμαντίου Σχολής δεν χρειάζεται να προσκομίσουν το παραπάνω έγγραφο).

 

Απαραίτητα Έγγραφα προς Συμπλήρωση

1. Καρτέλα Εγγραφής

2. Επιλογή Β' ξένης γλώσσας (Συμπληρώνεται στην Α΄ Δημοτικού ή από νέους μαθητές μεγαλύτερων τάξεων.)

3. Δήλωση Παραλαβής

4. Αίτηση Χορήγησης Ειδικού Σήματος Ελευθέρας Εισόδου

5. Δήλωση Συμμετοχής σε Επισκέψεις εκτός Σχολείου

6. Δήλωση Συναίνεσης Προσωπικών Δεδομένων (Για τη σχετική ενημέρωση, πατήστε εδώ.)

7. Δήλωση Αποδοχής Εσωτερικού Κανονισμού της Σχολής (Για να διαβάσετε τον Εσωτερικό Κανονισμό, πατήστε εδώ.)

8. Δήλωση Διατήρησης Προσωπικών Στοιχείων Μαθητή (Για να διαβάσετε τη σχετική ενημέρωση, πατήστε εδώ.)

9. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Συμπληρώνεται από τους γονείς των μαθητών που θα φοιτήσουν στις Α΄, Δ΄ Δημοτικού.)