ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
English
A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky

Παράδοση-Παραλαβή Μαθητών

Η ενδεδειγμένη παραλαβή-παράδοση των μαθητών βασίζεται στον ακριβή χρόνο και στον ακριβή τρόπο διαδικασίας:

  • Οι γονείς οφείλουν να βρίσκονται στη στάση 5' νωρίτερα. Σε περίπτωση που τα παιδιά δεν βρίσκονται στη στάση 3' μετά τον προκαθορισμένο χρόνο παραλαβής, το σχολικό αποχωρεί.
  • Οι μαθητές παραδίδονται μόνο στα πρόσωπα που έχουν οριστεί με την υπεύθυνη δήλωση παραλαβής και σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στη δήλωση.
  • Μαθητής που δεν παραδόθηκε στον κηδεμόνα του για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. αργοπορία κηδεμόνα), επιστρέφει στη Σχολή απ' όπου οι γονείς πλέον μπορούν οι ίδιοι να τον παραλάβουν.
  • Γονείς που επιθυμούν έκτακτη αλλαγή δρομολογίου οφείλουν να ενημερώνουν το σχολείο μέχρι τις 11:00.
  • Η υπεύθυνη δήλωση παραλαβής συντάσσεται με την εγγραφή κάθε μαθητή (έντυπο δίδεται από τη γραμματεία της Σχολής).