ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
English
A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky

Spiele für drinnen

WIEDERHOLUNGSSPIEL

Die Kinder versuchen, den behandelten Stoff vom letzten Schuljahr zu wiederholen. Mithilfe des Lehrbuches und eines Würfels bilden sie kleine Gruppen und sie nennen oder beschreiben die verschiedenen Bilder!

                                                   ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
Τα παιδιά προσπαθούν να κάνουν επανάληψη στην ύλη της προηγούμενης χρονιάς. Με τη βοήθεια του αναγνωστικού βιβλίου και ενός ζαριού σχηματίζουν μικρές ομάδες και ονομάζουν ή περιγράφουν τις διάφορες εικόνες!

 

Klasse B - Rollenspiel

Zür Übung und zur Festigung vom Wortschatz zum Thema "Familie" stellt jeder Schüler die verschiedenen Familienmitglieder vor. Daraufhin erfolgt eine Simulation, d.h. übernehmen sie Rollen und dramatisieren!

Β' τάξη - Παιχνίδι ρόλων

Για την εξάσκηση και την εμπέδωση του λεξιλογίου με θέμα την οικογένεια, ο κάθε μαθητής παρουσιάζει τα μέλη μίας οικογένειας. Κατόπιν ακολουθεί μία προσομοίωση, δηλαδή αναλαμβάνουν ρόλους και το παίζουν σαν θέατρο!

Essen-Wörter lernen

Οι μικροί μαθητές μας, αφού έμαθαν να ονομάζουν τα διάφορα φαγητά στα γερμανικά, έκαναν ασκήσεις, όπου έβαζαν τις λέξεις σε κατηγορίες ανάλογα με το είδος τους. Επίσης, έπαιξαν φιδάκι χωρισμένοι σε ομάδες, εξασκώντας μέσα από το παιχνίδι το λεξιλόγιο, που είχαν ήδη μάθει.

 

Μit einer Fliegenklatsche spielerisch das ABC lernen!

Χτυπώντας μύγες με μία μυγοσκοτώστρα! Μαθαίνουμε την ABC παίζοντας!