Αdamantios Greece

Nursery and Primary School

English version
Adamantios images

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2019 - 2020

 

Παρακαλούμε πριν την εγγραφή του/της μαθητή/μαθήτριας, να διαβάσετε προσεκτικά τα παρακάτω έγγραφα:

 

1. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Δήλωση Αποδοχής Εσωτερικού Κανονισμού της Σχολής (Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο)

Δήλωση Αποδοχής Εσωτερικού Κανονισμού της Σχολής (Δημοτικό)

2. Ενημέρωση για την προστασία των παιδιών και των γονέων/κηδεμόνων τους ενόψει της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

3. Διατήρηση Προσωπικών Στοιχείων

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

Δικαιολογητικά εγγραφής στον Παιδικό Σταθμό

1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του παιδιού.

2. Βεβαίωση παιδιάτρου και φωτοτυπία από το βιβλιάριο υγείας του παιδιού (1η σελίδα και σελίδα εμβολίων)

Δικαιολογητικά εγγραφής στο Νηπιαγωγείο

1. Πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης

2. Φωτοτυπία από το βιβλιάριο υγείας του παιδιού (1η σελίδα και σελίδα-ες εμβολίων)

Απαραίτητα Έγγραφα προς Συμπλήρωση

1. Καρτέλα Εγγραφής

2. Επιλογή ξένης γλώσσας (συμπληρώνεται μόνο από τους γονείς των προνηπίων και των νηπίων)

3. Δήλωση Παραλαβής

4. Αίτηση Χορήγησης Ειδικού Σήματος Ελευθέρας Εισόδου

5. Δήλωση Συμμετοχής σε Επισκέψεις εκτός Σχολείου

6. Δήλωση Συναίνεσης Προσωπικών Δεδομένων

7. Δήλωση Αποδοχής Εσωτερικού Κανονισμού της Σχολής

8. Δήλωση Διατήρησης Προσωπικών Στοιχείων Μαθητή 

9. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (συμπληρώνεται μία φορά στο 1ο έτος φοίτησης, είτε στον Παιδικό Σταθμό είτε στο Νηπιαγωγείο)

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Δικαιολογητικά Εγγραφής στην Α΄ Δημοτικού

1. Πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.

2. Φωτοτυπία από το βιβλιάριο υγείας του παιδιού (1η σελίδα και σελίδα–ες εμβολίων)

3. Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου (Οι μαθητές που φοίτησαν στο Νηπιαγωγείο της Αδαμαντίου Σχολής δεν χρειάζεται να προσκομίσουν το παραπάνω έγγραφο).

Απαραίτητα Έγγραφα προς Συμπλήρωση

1. Καρτέλα Εγγραφής

2. Επιλογή ξένης γλώσσας (συμπληρώνεται στην Α΄ Δημοτικού ή από νέους μαθητές μεγαλύτερων τάξεων)

3. Δήλωση Παραλαβής

4. Αίτηση Χορήγησης Ειδικού Σήματος Ελευθέρας Εισόδου

5. Δήλωση Συμμετοχής σε Επισκέψεις εκτός Σχολείου

6. Δήλωση Συναίνεσης Προσωπικών Δεδομένων

7. Δήλωση Αποδοχής Εσωτερικού Κανονισμού της Σχολής

8. Δήλωση Διατήρησης Προσωπικών Στοιχείων Μαθητή 

9. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (συμπληρώνεται από τους γονείς των μαθητών που θα φοιτήσουν στις Α΄, Δ΄ Δημοτικού)